Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“RB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, RB olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Veri Sorumlusu ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere RB tarafından veya RB’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz, Durex My First Sex Teacher projesi kapsamında oluşturulan Durex Whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz sonrasında otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, Durex Whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişim kurabilmeniz amacıyla işlenebilecektir. Bu çerçevede sadece cep telefonu numaranız ve bize ilettiğiniz mesajlar işlenecektir. Buna ek olarak sıkça sorulan sorulara ilişkin bir rapor oluşturmak maksadıyla da bize ilettiğiniz soru içerikleri anonim olarak toplanacak ve işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, hizmet aldığımız veri işleyenlerimiz aracılığı ile toplanacağından, bu tarafların söz konusu verilere erişimi olacaktır.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Durex My First Sex Teacher projesi kapsamında oluşturulan Whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz üzerine işbu whatsapp hattı üzerinden ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

 • Açık Rıza – KVKK m. 5/1

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız


İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

   a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

  Veri Sorumlusu KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

   

  EK – 1: Başvuru Formu

  6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerinin hakları, RB’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereği, söz konusu haklara ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak, noter marifetiyle veya KEP adresi ile RB’ye iletilmesi gerekmektedir. Eğer e-posta adresiniz sistemimizde daha önceden kayıt altına alınmış ise bizlere verikoruma@rb.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

    

  Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

   

  1. İlgili Kişi Bilgileri:

  Adı:

  Soyadı:

  Doğum Tarihi:

  T.C. Kimlik No:

  Telefon No:

  E-Posta Adresi:

  Adres:

   

  1. RB İle Olan İlişkiniz

  Lütfen RB ile olan ilişkinizi belirtiniz.


   

  1. Talebiniz

   

  Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.   
  İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. RB, İlgili Kişinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.

  İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı RB’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.

   

  İmza:

   

  Tarih: